แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เกิน 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2563