ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


ภาระงานของข้าราชการครู

มาตรฐานตำแหน่ง ว3-2564

เอกสารงานบุคคล
                                SAR 2/63                             SAR 1/64
 
                              ID Plan1/64                          ID Plan2/64  

                           เกียรติบัตรอบรม63                  
เกียรติบัตรอบรม64

                         รายงานการอบรม1/64              รายงานการอบรม2/64