กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เบญจมาศ พึ่งน้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0831884575
อีเมล์ : ben30062525@gmail.com