กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวราภรณ์ พรมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกีรติ เทพมนตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1