กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุจิตตรา ไกรเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1