กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุจิตตรา ไกรเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2