กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิทักษ์ ทรงธรรม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2