กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววจี ชาวปลายนา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1