กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศรินธร เพ็ชรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1