กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางตรึงใจ สุขโข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1