กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันทิรา ทรงธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจักรกรี โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1