ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานวิชาการ
สารสนเทศงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 7923
วารสารปีการศึกษา 2563 7925
รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 7927
รายงานการปฏิบัติงาน โรงเรียนตกพรมวิทยาคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 7925
ผล-O-net 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 7925
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.98 KB 7925
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 7927
คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.43 KB 7926
คำสั่ง ติว onet 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 923.77 KB 7927
คำสั่ง open-house 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 941.57 KB 7924
SAR-โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 7929
โครงการพัฒนางานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.38 KB 7925
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.97 KB 7925
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.15 KB 7929
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.52 KB 7925
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.33 KB 7924
หลักสูตรสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 25348
สารสนเทศงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 25265
ประกาศโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.89 KB 25193
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.85 KB 25226
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 25277
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.21 KB 25336
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381 KB 25307
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.3 KB 26197
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.42 KB 25870
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.09 KB 25254
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.25 KB 25453
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 25414
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.45 KB 25336
บริหารบุคคล
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 7926
นโยบายและแผน
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 25131
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.22 KB 25260