ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานวิชาการ
สารสนเทศงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 105895
>วารสารปีการศึกษา 2563 105897
รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 105901
รายงานการปฏิบัติงาน โรงเรียนตกพรมวิทยาคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 105899
ผล-O-net 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 105896
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.98 KB 105896
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 105899
คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.43 KB 105898
คำสั่ง ติว onet 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 923.77 KB 105899
คำสั่ง open-house 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 941.57 KB 105896
SAR-โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 105901
โครงการพัฒนางานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.38 KB 105897
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.97 KB 105898
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.15 KB 105902
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.52 KB 105897
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.33 KB 105896
หลักสูตรสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 123321
สารสนเทศงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 123333
ประกาศโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.89 KB 123168
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.85 KB 123199
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 123260
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.21 KB 123659
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381 KB 123314
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.3 KB 126387
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.42 KB 124862
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.09 KB 123226
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.25 KB 123449
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 123483
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.45 KB 123308
บริหารบุคคล
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 105898
นโยบายและแผน
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 123102
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.22 KB 123231