ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานวิชาการ
คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.57 KB 23245
สารสนเทศงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 129159
>วารสารปีการศึกษา 2563 129160
รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 129171
รายงานการปฏิบัติงาน โรงเรียนตกพรมวิทยาคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 129162
ผล-O-net 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 129159
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.98 KB 129159
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 129168
คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.43 KB 129162
คำสั่ง ติว onet 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 923.77 KB 129170
คำสั่ง open-house 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 941.57 KB 129166
SAR-โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 129169
โครงการพัฒนางานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.38 KB 129163
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.97 KB 129167
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.15 KB 129171
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.52 KB 129160
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.33 KB 129159
หลักสูตรสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 146597
สารสนเทศงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 146714
ประกาศโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.89 KB 146433
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.85 KB 146473
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 146538
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.21 KB 147730
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381 KB 146656
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.3 KB 152915
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.42 KB 148997
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.09 KB 146494
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.25 KB 146735
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 148623
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.45 KB 146576
บริหารบุคคล
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 129167
นโยบายและแผน
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 146365
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.22 KB 146494