ภาพกิจกรรม
รับและส่งใบงาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นการรับและส่งใบงาน ซึ่งโรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้เลื่อนการเปิดเรียน Onsite ออกไปเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นโรงเรียนตกพรมวิทยาคารจึงต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านหนังสือ เอกสารใบงาน (On Hand) ต่อไปอีก 2 สัปดาห์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,20:10   อ่าน 13 ครั้ง